Ochranná známka – čo znamená písmeno R v kruhu

Väčšina z nás už určite videla na výrobkoch písmeno R v kruhu – ®. To je symbol, ktorý značí ochrannú známku (anglicky „registered trademark“) a má veľký význam pre vlastníka, spotrebiteľa i celý trh. Prečo je táto ochranná známka taká dôležitá a čo nám hovorí o produkte?

Ochranná známka je jedným z aspektov duševného vlastníctva a poskytuje vlastníkovi právnu ochranu proti neoprávnenému používaniu tejto známky inými osobami alebo firmami. Čo to v praxi znamená? Predstavme si to na príklade.

Každá firma alebo podnik v krajine má právo na registráciu svojej značky, ktorou identifikuje svoje výrobky alebo služby. Keď je značka registrovaná, znamená to, že nikto iný ju nemôže používať bez súhlasu vlastníka. Ak by sa to stalo, ide o nezákonné porušenie práv duševného vlastníctva. Ale ako je to s registráciou ochrannej známky?

Kde a čo je možné registrovať ako ochrannú známku?

Registrácia ochrannej známky patrí do kompetencie Úradu priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici. Žiadosť o registráciu sa môže podať v papierovej alebo elektronickej forme. Po zaplatení poplatku úrad preskúma, či dané označenie spĺňa potrebné podmienky na registráciu, a prihlášku uverejní vo vestníku. Počas troch mesiacov od uverejnenia majú tretie strany možnosť podať námietky proti tejto registrácii. Ak sa neobjavia žiadne námietky, úrad prihlášku zaregistruje a vydá majiteľovi osvedčenie o zápise.

Prečo by ste mali registrovať ochrannú známku?

Mnohí sa môžu pýtať, či sa cena za registráciu ochrannej známky oplatí. Odpoveď je jednoznačne áno. Straty firiem vznikajúce v dôsledku napodobňovania a predaja falzifikátov sú značné. Okrem toho registrovaná ochranná známka dáva vlastníkovi istú prestíž a je pre spotrebiteľov znakom kvality a stability.