Aké sú prídavky na dieťa, ako žádať

Prídavok na dieťa predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Prídavok je od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 vo výške 21,99 € (2009 to bolo 21,25 €). Výška tejto dávky priamoúmerne závisí od životného minima a navršuje sa o taký istý koeficient ako životné minimum.

Ako si uplatniť nárok na prídavok na dieťa?

Svoj nárok si môžete uplatniť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa vášho trvalého pobytu. Nárok si uplatníte odovzdanou a potvrdenou žiadosťou. Tlačivo žiadosti si môžete stiahnuť tu: http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=328 alebo je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Spolu so žiadosťou musíte na úrad odovzdať aj potvrdenie školy, ktoré dieťa navštevuje. Je nutné, aby bolo potvrdenie uvedené v tabuľke, ktorá je súčasťou žiadosti.

Kto má nárok na prídavok na dieťa?

Nárok na prídavok na dieťa má predovšetkým rodič, ktorý sa o stará o nezaopatrené dieťa. Výška príjmu rodiča nie je dôležitá. V prípade, ak sa o dieťa nestará rodič, zákon presne stanoví, kto má naň nárok. Prvou podmienkou však je, že rodič či iná osoba sa musí o dieťa starať. Rodič aj dieťa musia mať na Slovensku trvalý alebo aspoň prechodný pobyt.
Nezaopatrené dieťa sa rozumie dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.