Ako vyplniť daňové priznanie jednoducho a rýchlo

Aby ste mohli vyplniť daňové priznanie za rok 2009, budete potrebovať niekoľko základných čísel. Tu sú:

  • sadzba dane podľa § 15 zákona: 19 %,
  • životné minimum: 178,92 €,
  • minimálna mzda: 295,50 €,
  • 6-násobok minimálnej mzdy: 1 773,00 €,
  • 12-násobok minimálnej mzdy: 3 546,00 €.

Zľava na daňovníka

V túto chvíľu si môžete znížiť základ dane. Každý môže využiť tohto postupu:

Ak je základ dane daňovníka rovný alebo nižší ako 15 387,12 €, tak je nezdaniteľná časť 4 025,70 €. Ak je základ dane daňovníka väčší ako> 15 387,12 €, tak je nezdaniteľná časť 7 872,48 € mínus štvrtina základu dane.

Zľava na manželku

Ak je základ dane daňovníka nižší alebo rovný 31 489,92 € a príjmy manželky sú nulové, tak nezdaniteľná časť na manželku je 4 025,70 €. Ak sú príjmy manželky rovny alebo väčšie ako 4 025,70 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je 4 025,70 € mínus príjmy manželky. Nezdaniteľná časť základu dane sa pritom pre rok 2009 vypočítava podľa prechodného ustanovenia.

Daňový bonus na vyživované dieťa

Ten si môže uplatniť daňovník, ktorý mal v roku 2009 zdaniteľné príjmy:

  • zo závislej činnosti aspoň vo výške 1 773 € alebo
  • z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu vo výške 1 773 € a vykázal základ dane (čiastkový základ dane z príjmov).

Daňový bonus za rok 2009 si môže uplatniť až vo výške 235,95 € na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Od Januára do Júna je bonus mesačne 19,32 € a od Júla do Decembera vo výške 20 € .

Nezdaniteľná časť základu dane: príspevky, sporenie a poistenie

Svoju daňovú povinnosť si môžete znížiť tiež o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie a o poistné na životné poistenie. Svoj základ dane si ale môžete znížiť maximálne do výšky 398,33 za všetky tri druhy príspevkov spolu.

Povinnosť podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie máte vtedy, ak ste dosiahli príjmy väčšie než je 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Za zdaňovacie obdobie 2009 sa jedná o čiastku 2 012,85 €.

Pokiaľ dosahujete nižšie príjmy než 2 012,85 , nie ste povinní podať daňové priznanie. Daňové priznanie môžete podať aj dobrovoľne.

V prípade, že vykážete stratu, ste takisto povinní podať daňové priznanie.

Ak ste dosiahli príjmy len zo závislej činnosti, podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti – typ A. Ak ste v zdaňovacom období poberali aj iné príjmy (príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku, či iné príjmy), podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Daňové priznanie podávate na daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska. Nezabudnite k priznaniu priložiť všetky dôležité kópie potrebných dokladov.

Daňové priznanie sa podáva do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, to znamená že za rok 2009 sa podáva v období od 1.1.2010 do 31.3.2010. V prípade, že daňové priznanie odovzdáte a ak by ste chybu zistili už po 31. marci 2010, musíte podať dodatočné daňové priznanie. Túto skutočnosť vyznačíte na daňovom priznaní zaškrtnutím príslušného rámčeka.