Aktuálne sociálne dávky pri narodení a starostlivosti o dieťa

Aktuálny prehľad o tom, ktorými sociálnymi dávkami si môžu matky nahradiť príjem zo zamestnania prináša spoločnosť Accace, ktorá pôsobí v oblasti daňového poradenstva.

Materské

Materské je dávkou z nemocenského poistenia a tvorý základný príjem ženy v posledných týždňoch tehotenstva a začiatku materskej dovolenky. Nárok naň vzniká od 6. týždňa pred termínom pôrodu určeným lekárom, najskôr však od začiatku 8. týždňa pred pôrodom. Vypláca sa po dobu 34 týždňov. Pri narodení dvoch a viacerých detí je to 43 týždňov. Poistenkyni bez partnera sa vypláca materské po dobu 37 týždňov.

Pre vyplácanie materského Sociálnou poisťovňou musia byť splnené základné podmienky. Medzi ne patrí priamo dôvod na jeho poskytnutie (teda tehotenstvo / starostlivosť o dieťa), uzavreté nemocenské poistenie a jeho trvanie najmenej 270 dní, za posledné 2 roky. Prípadné nedoplatky pri nemocenskom poistení nesmú presiahnuť 5 eur. Poistenkyňa zároveň nesmie počas poberania materského poberať príjem zo zamestnania.

Vymeriavacý základ materského sa určuje podľa období jeho vzniku a trvania nemocenského poistenia. Materské tvorí 65% denného vymeriavacieho základu a zaokrúhluje sa o 10 centov nahor. Maximálna výška materského je však 25,2 € za deň. Pre nadobudnutie maximálnej výšky materského je preto vhodné, aby sa budúce mamičky ešte pred otehotnením pripoistili na nemocenské poistenie a odvádzali odvody.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátnou sociálnou dávkou, na ktorú majú nárok osoby, starajúce sa o deti do troch rokov. V prípade dlhodobých zdravotných problémov či náhradnej starostlivosti až do 6 rokov. Aktuálna výška rodičovského príspevku je 199,60 € mesačne, no každý rok sa jej výška prehodnocuje. Príspevok vypláca príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok pri narodení dieťaťa a príplatok k príspevku

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorázovou sociálnou dávkou, ktorá má pomôcť rodičom pokryť náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s jeho narodením. Výška príspevku je momentálne 151,37 € na dieťa. Okrem neho má rodič nárok aj na jednorázový príplatok ku príspevku vo výške 678,49€ ak sa dieťa dožije 28 dní. Nárok na uplatnenie tejto sociálnej dávky zaniká 6 mesiacov od narodenia dieťaťa, preto je potrebné si ho čo najskôr uplatniť na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Výška príspevku sa zvyšuje, ak sa žene narodilo viacero detí súčasne.