Životné minimum 2010: v akej je výške?

Zde najdete některé základní informace, které se týkají životního minima 2010. Nejprve platný zákon, který se k problematice vztahuje:

Zákon č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Ďalej, aká je definícia životného minima?

„Životné minimum predstavuje spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.“

Ako vysoké je životné minimum 2010?

 POZOR: Životné minimum od 1. júla 2010: kliknite tu 

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 185,19 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 129,18 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 84,52 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Tieto sumy sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. To znamená, že uvedené sumy životného minima sú teda účinné v čase do 30. júna 2010. Prvého júla sa budú stanovovať nové sumy životného minima. Upravené sumy životného minima ustanovuje každoročne opatrenie, ktoré vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Životné minumum nájdete v tejto prehľadnej tabuľke:

 POZOR: Životné minimum od 1. júla 2010: kliknite tu 

Životné minimum 2010
Platné od: Jedna plnoletá fyzická osoba Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba Dieťa
Nezaopatrené Zaopatrené neplnoleté
1.7.2009 185,19 € 129,18 € 84,52 € 84,52 €
1.1.2009 178,92 € 124,81 € 81,66 € 81,66 €
1.7.2008 5 390 Sk (178,92 €) 3 760 Sk (124,81 €) 2 460 Sk (81,66 €) 2 460 Sk (81,66 €)
1.7.2007 5 130 Sk 3 580 Sk 2 340 Sk 2 340 Sk

Ako sa pre účely stanovenia životného minima započítavajú príjmy?

Na zistenie príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima sa započítavajú:

 • u posudzovanej osoby jej príjem a príjem jej manžela,
 • u rodičov s nezaopatreným dieťaťom príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,
 • u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, ich príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba,
 • u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti; ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,
 • u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.

Čo sa na účely určenie sum pre životné minimum považuje ako príjem?

 • príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu po odpočítaní poistného na povinné zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti, preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb, ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb,
 • príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb okrem prijatých náhrad škôd, náhrad nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednost za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu,
 • sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné
 • náhrady niektorých výdavkov zamestnancov,
 • ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov po odpočítaní dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.

Čo sa na účely určenie sum pre životné minimum nepovažuje ako príjem?

Za príjem na účely určenia súm životného minima sa nepovažujú:

 • jednorazové štátne sociálne dávky,
 • peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za opatrovanie,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
 • štipendiá,
 • jednorazový príspevok podľa zákona č. 410/2004 Z. z. o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004,
 • príspevok na stravu podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
 • resocializačný príspevok podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
 • vianočný príspevok.

Výpočet súm pre životné minimum v modelových situáciách

 POZOR: Životné minimum od 1. júla 2010: kliknite tu 

Jednotlivec – životné minimum

Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby predstavuje sumu 185,38 € mesačne.

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom – životné minimum

Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 84,61 € = 269,99 € mesačne.

Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom – životné minimum

Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta takto: 185,38 € + 84,61 € = 269,99 € mesačne.

Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom – životné minimum

Životné minimum jednotlivca, t .j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (dieťa do 25 rokov veku), sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € = 314,69 € mesačne.

Dvojica bez detí – životné minimum

Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € = 314,69 € mesačne.

Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom – životné minimum

Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € + 84,61 € = 399,30 € mesačne.

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi – životné minimum

Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31€ + 84,61 € + 84,61 € + 84,61 € = 568,52 € mesačne.

Dvojica s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom – životné minimum

Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (do 25 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € + 129,31 € + 84,61 € = 528,61 € mesačne.

Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom – životné minimum

Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € + 84,61 € + 84,61 € = 483,91 € mesačne.