Povinné zmluvné poistenie – základné informácie

Vodič ktorý zapríčiní dopravnú nehodu, nesie zodpovednosť za všetky vzniknuté škody a je takisto povinný poškodeným tieto škody nahradiť. Uzatvorením tohto povinného zmluvného poistenia je zodpovednosť za finančné vyrovnanie vzniknutej škody prenesená z poisteného na vybratú poisťovňu. Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinný uzatvoriť si každý držiteľ vozidla pri jeho nadobudnutí, a to najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.

poznámka: Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu (PZP) je stanovené Zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Čo obsahuje poistné krytie

Poistná zmluva pre zmluvné poistenie zodpovednosti ochraňuje vodiča, ktorý riadil vozidlo v čase dopravnej nehody a je zodpovedný za škody spôsobené prevádzkou tohto vozidla. Poisťovňa, ktorej poistníkom je škodca namiesto vodiča, uhradí (podla zmluvy):

  • finančné nároky za poškodenie zdravia ako aj náklady pre prípad úmrtia poškodeného,
  • škody, ktoré vznikli poškodením, zničením a odcudzením alebo stratou vecí vo vlastníctve poškodeného,
  • náklady spojené s právnym zastúpením vodiča,
  • prípadnú stratu na ušlom zisku poškodeného.

Kto má povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) má povinnosť uzavrieť každý držiteľ tuzemského motorového vozidla, zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla (bývalý technický preukaz). Ak je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy (lízingová zmluva), povinnosť uzavrieť zákonné poistenie má nájomca. Pri evidovaní motorového vozidla na dopravných inšpektorátoch požaduje polícia, aby držiteľ vozidla predložil platnú zmluvu na povinné zmluvné poistenie, prípadne aj potvrdenie o poistení zodpovednosti, tzv. biela karta.

Ktoré poisťoivne ponúkajú povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu

Držiteľ vozidla musí mať uzatvorené zákonné poistenie v poisťovni, ktorá má toto poistenie vo svojom portfóliu. Patria medzi ne poisťovne: Allianz – Slovenská poisťovňa, Česká poisťovňa Slovensko, ČSOB poisťovňa, Generali poisťovňa, Komunálna poisťovňa, Kooperativa poisťovňa, Groupama Poisťovňa, Uniqa poisťovňa a Wüstenrot poisťovňa.

Biela karta a Zelená karta

Karty vydáva príslušná poisťovňa a predstavujú potvrdenie uzavretia poistnej zmluvy PZP. Biela karta je potvrdenie, ktoré sa vydáva pre územie SR. Vodič je povinný preukázať sa týmto potvrdením zodpovednosti pri kontrole príslušným policajným orgánom, alebo pri dopravnej nehode ostatným účastníkom nehody. Zelená karta je medzinárodný doklad o poistení, ak cestujete na územie štátu, s ktorým nemá Slovenská republika dohodu o zelenej karte, môžete si uzavrieť na území takéhoto štátu tzv. hraničné poistenie.

Výpoveď PZP

Povinné zmluvné poistenie je možné vypovedať písomne, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, ktorým je technický alebo kalendárny rok. Zákonné poistenie de facto nemôže zaniknúť nezaplatením poistného. V zmysle zákona síce poistná zmluva PZP je ukončená výpoveďou zo strany poisťovne pre neplatenie poistného, avšak poistník je zo zákona povinný uzatvoriť si novú poistnú zmluvu na povinné zmluvné poistenie v tej istej poisťovni na zostávajúcu časť poistného obdobia. Povinnosť doplatiť nezaplatené poistné z predchádzajúcej zmluvy pritom zostáva. Ak si poistník medzitým uzatvoril povinné zmluvné poistenie u iného poisťovateľa, takéto poistenie je neplatné; vo väčšine prípadov za takéto porušenie zmluvy PZP a poistných podmienok hrozí poistníkovi pokuta.