Záverečné práce

Tí z vás, ktorí študovali na vysokej škole vedia, že k jej absolvovaniu treba zložiť štátne skúšky a vypracovať záverečnú prácu. Pokiaľ ste absolvovali bakalárske štúdium, bola to bakalárska práca, pokiaľ inžinierske alebo magisterské štúdium, bola to diplomová práca.

Aká je vlastne podstata a zmysel záverečnej práce? Záverečná práca by mala byť projektom, vďaka ktorému dokážeme, že sme zvládli štúdium na vybranej škole, a že mnohé poznatky z neho dokážeme efektívne využiť pre svoju ďalšiu prax. Nejde len o to zvládnuť určené učivo. Ide predovšetkým o to, aby sme v budúcnosti našli vhodné uplatnenie v praxi.

Čo musí záverečná práca obsahovať? Zjednodušene môžeme povedať, že sa musí skladať z troch základných častí – úvodu, jadra, záveru. V úvode sa snažíme objasniť, akú tému sme si pre svoju prácu vybrali a prečo sme vlastne danú tému čerpali. Jadro je najpodstatnejšie, obsahuje jednak teoretické vedomosti, ktoré sme získali počas štúdia a jednak prednes a riešenie praktickej úlohy, ktorú sme sa snažili v našej záverečnej práci vyriešiť. Záver je vlastne stručné zhrnutie.

V úvode diplomovej či inej záverečnej práce by mala byť tiež anotácia, krátky popis práce, jednak v slovenskom a jednak v cudzom jazyku, najčastejšie anglickom. V závere sa tiež uvádza zoznam použitej literatúry a podobne.

Ako si správne zvoliť tému diplomovej práce? Niektoré školy ponúkajú svojim študentom výber tém diplomových prác, iné školy požadujú, aby si študenti zvolili tému diplomovej práce sami. Škola im samozrejme pridelí jednak konzultanta, s ktorým môžu o postupe jeho vypracovania práce diskutovať a jednak vedúceho diplomovej práce. Výber tém samozrejme závisí aj od druhu vysokej školy, ktorú navštevujete. Ak napríklad študujete v oblasti gastronómie či hoteliérstva, vhodnou témou môže byť aj fungovanie a prevádzkovanie spoločností, ktoré sú naším sprievodcom pri hľadaní vhodného ubytovania, či vhodných reštaurácii v rôznych mestách, napríklad empire . Možností máme viacero, záleží na nás, ktorú si vyberieme.